Konfiguracja sieci eduroam

Android
EAP-TTLS

Wybierz pozycję „Ustawienia systemu”.


Wejdź w menu „Wi-Fi”.


Jeśli sieć bezprzewodowa nie została włączona, włacz ją.


Dodaj nową sieć o nazwie eduroam.


Wprowadź informacje o sieci bezprzewodowej następująco:

  • Identyfikator SSID sieci: eduroam
  • Zabezpieczenia: 802.1x EAP (pole nie występuje we wszystkich wersjach systemu)
  • Metoda EAP: TTLS
  • Uwierzytelnianie w drugiej fazie: PAP
  • Tożsamość: twój identyfikator użytkownika
  • Hasło: twoje hasło
Wprowadź tożsamość użytkownika (login) w postaci:
  • Pracownik UJK: p12345@ujk.edu.pl, gdzie 12345 to unikalny numer ewidencyjny pracownika.
  • Student UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu studenta.
  • Doktorant UJK: s12345@student.ujk.edu.pl, gdzie 12345 to numer albumu doktoranta.


Zapisz ustawienia sieci wybierając przycisk „Zapisz”.


Połącz się z siecią eduroam wybierając przycisk „Połącz”.


Podczas łączenia z siecią eduroam wyświetlany będzie komunikat „Uzyskiwanie adresu IP...”.


Jeśli urządzenie nie będzie w stanie połączyć się z siecią eduroam przy pomocy EAP-TTLS usuń zdefiniowaną sieć i spróbuj skonfigurować sieć używając metody PEAP-MSCHAPv2.


Po udanym połączeniu z siecią eduroam wyświetlony zostanie komunikat „Połączono”.


(Opcjonalnie) Aby wyświetlić informacje dotyczące aktywnego połączenia z siecią eduroam wybierz sieć eduroam z listy. Wybierz „Anuluj” aby zamknąć okno.